Νέο Keyshool 2021-03-13T18:22:57+02:00

ΝΕΟ ΚΕΥSCHOOL

Το NEO-Key-School/ΒΒΒ αποτελεί την ένωση της πλατφόρμας KeySchool, το οποίο είναι μια εφαρμογή οργάνωσης, διαχείρισης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εργαλείου διεξαγωγής ζωντανού μαθήματος Big Blue Button (BBB).

  • Οργάνωση Εκπαιδευτικού Έργου.
  • Καταγραφή Αξιολόγησης Μαθητών με τα κριτήρια αξιολόγησης που επιλέγει το φροντιστήριο.
  • Εσωτερική Αξιολόγηση Φροντιστηρίου.
  • Χρονοπρογραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου.
  • Ηλεκτρονικό Απουσιολόγιο.
  • On-Line Ενημέρωση Μαθητή-Γονέα μέσω της “Ηλεκτρονικής Καρτέλας” του Μαθητή.
  • Πολύπλευρη Δυνατότητα Επικοινωνίας με τους Μαθητές και τους Γονείς.
  • Ηλεκτρονική Διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού.
  • Διαχείριση Βασικών Οικονομικών Στοιχείων, όπως παρακολούθηση πληρωμών μαθητών και έκδοση αποδείξεων.
  • Επικοινωνία του φροντιστηρίου με τους με τους μαθητές/γονείς, μέσω των κινητών τους με εφαρμογή Android.
Νέο Φροντιστήριο

Με το Key-School/ΒΒΒ, διεξάγεται On-Line Μάθημα με ηλεκτρονικό πίνακα και αμφίδρομη (προφορική & γραπτή) επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.