Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

/Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 2017-04-24T03:04:39+03:00

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στον Όμιλο Φροντιστηρίων «ΝΕΟ», στοχεύει στην παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών με σαφείς προδιαγραφές, που θα δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Η Διοίκηση του Ομίλου Φροντιστηρίων «ΝΕΟ» δεσμεύεται να παρέχει:

Κάθε δυνατή υποστήριξη σε όλους για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή του μέσω:

 1. Της καθιέρωσης και παρακολούθησης αντικειμενικών στόχων των Εκπαιδευτικών Διεργασιών.
 2. Της μετάδοσης σε όλο το προσωπικό (Διοικητικό και Εκπαιδευτικό), της σημασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των γονέων και μαθητών και της υφιστάμενης Νομοθεσίας.
 3. Της ανασκόπησης της πορείας του ΣΔΠ σε προκαθορισμένα και τακτά χρονικά διαστήματα.
 4. Της παρακολούθησης και της διάθεσης των απαραίτητων υλικών και ανθρώπινων πόρων.

Ο Όμιλος Φροντιστηρίων «ΝΕΟ» με την εφαρμογή του ΣΠΔ, στοχεύει:

 1. Στην απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων μαθητών και γονέων.
 2. Στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων που διαθέτει.
 3. Στην απόλυτη εφαρμογή των υφιστάμενων απαιτήσεων της Νομοθεσίας, στα πεδία των δραστηριοτήτων του.
 4. Στη συνεχή βελτίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος, μέσα από την παρακολούθηση και μέτρηση της απόδοσης των Διοικητικών και Εκπαιδευτικών Δράσεων.

Έτσι, επενδύει:

 1. Στο ανθρώπινο δυναμικό του.
 2. Στον εξοπλισμό που απαιτείται.
 3. Στη συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση σε ότι αφορά νέα δεδομένα και νέες απαιτήσεις Εκπαιδευτικών και Διοικητικών πεδίων.

Όλοι οι καθηγητές και το Διοικητικό προσωπικό:

 1. Εφαρμόζουν σωστά και σε συνεχή βάση τις διαδικασίες που έχουν καταγραφεί.
 2. Προτείνουν βελτιώσεις σε οποιονδήποτε τομέα.
 3. Διαπιστώνουν και προλαμβάνουν τα λάθη τους.
 4. Δουλεύουν ως ομάδα, σεβόμενοι τις προτεραιότητες του καθένα.