Υπολογισμός μορίων Νέο σύστημα 2021-06-03T00:21:42+03:00

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Υπολογισμός μορίων 2021

Επιλέξτε ομάδα προσανατολισμού

 • Ανθρωπιστικών
  Σπουδών

 • Θετικών
  Σπουδών

 • Σπουδών
  Υγείας

 • Οικονομίας
  & Πληροφορικής


Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία


Αρχαία Ελληνικά (1.3)


Ιστορία (0.7)


Κοινωνιολογία


Μόρια:--


Πως υπολογίζεται ο βαθμός αναλυτικά

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω. Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).